Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE RESTAURACJI FITBACK FOOD & FAMILY

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży on-line Restauracji FITBACK FOOD & FAMILY określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: www.fit-back.pl. Sprzedawcą jest Fitback Food & Family Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ludwika Solskiego 4/5, 52-416 Wrocław, NIP: 894-31-45-779, adres e-mail: biuro@fit-back.pl, tel. 723-402-723, 723-100-823 lub 665-280-382.

Sprzedaż dokonywana będzie w ramach działalności Restauracji FITBACK FOOD & FAMILY, właściciela marki: FITBACK FOOD & FAMILY oraz FITBACK COFFEE.

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.fit-back.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalania w sposób wygodny dla użytkowników, w szczególności poprzez wydrukowanie lub zapisanie na wybranym nośniku.

 

DEFINICJE

 1. Regulamin – Regulamin Sprzedaży on-line Restauracji Fitback Food & Family określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Restaurację FITBACK FOOD & FAMILY za pośrednictwem strony: www.fit-back.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia on-line w Restauracji.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 4. Usługodawca/Sprzedawca – FITBACK FOOD & FAMILY sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ludwika Solskiego 4/5.
 5. Restauracja – Restauracja FITBACK FOOD & FAMILY we Wrocławiu przy ul. Ludwika Solskiego 4/5, prowadzona w ramach działalności gospodarczej Usługodawcy,
 6. Konto – nieodpłatna funkcja, za pośrednictwem której Klient może dokonywać określonych czynności w ramach prowadzonej przez Sprzedawcę Sprzedaż on-line na stronie internetowej Restauracji.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Restauracji.
 8. Produkt – towary znajdujące się w aktualnej ofercie Restauracji dostępnej na stronie internetowej https://fit-back.pl/nasze-menu/.
 9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Restauracji.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Produktów.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03).
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Restauracji, są:
  1. prowadzenie strony internetowej pod adresem: https://fit-back.pl/, za pomocą której Klient może uzyskać informacje o Restauracji, świadczonych usługach gastronomicznych, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta udostępnianych przez Restaurację za pośrednictwem swojej strony internetowej;
  2. prowadzenie elektronicznego systemu zamówień online w Restauracji, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy o sprzedaży, świadczone przez Usługodawcę następnie na miejscu w Restauracji;
 3. Korzystanie ze Sprzedaży on-line Restauracji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do komputera lub telefonu z dostępem do sieci Internet.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną powiadomieni o tym fakcie.
 5. Korzystając ze Sprzedaży on-line Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także powszechnymi zasadami dotyczącymi korzystania z sieci Internet;
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 3. korzystania w sposób nie zakłócający jego normalnego funkcjonowania;
 4. korzystania w sposób nie uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje o Produktach, podane na stronie internetowej Restauracji, w szczególności opisy Produktów, ich składniki, alergeny oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
 1. za pomocą Konta Klienta, poprzez wykorzystanie przekazanych prze Klienta danych osobowych, które uzyskane zostały przez Sprzedawcą w związku z dokonaniem uprzedniej rejestracji;
 2. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu: 723-402-723, 723-100-823 lub 665-280-382, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Produktu i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności;
 3. złożenie Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Restauracji lub wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Restauracji, obejmujące dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Produktu i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 1. Za pośrednictwem formularza zamówienia, poczty elektronicznej lub Konta Klienta, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia telefoniczne na numer: 723-402-723, 723-100-823 lub 665-280-382 mogą być składane od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Restauracji dostępnych na stronie internetowej Restauracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem udostępnionego formularza Zamówienia lub Konta Klienta należy dokonać wyboru Produktów, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail, która stanowić będzie potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawca. Każdorazowemu Zamówieniu przypisany zostanie indywidualny numer Zamówienia.
 4. Klienci składający Zamówienia w Restauracji przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia zobowiązani są:
 1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Produktów spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Restauracji (w Dziale „Menu”) i jego ilość;
 2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na Stronie Internetowej Restauracji;
 3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu.
 3. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku ewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem fiskalnym Sprzedawca fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, NIP lub numer VAT Klienta.

 

DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do miasta Wrocław oraz do lokalizacji znajdujących się do 20 km od granic miasta Wrocław.
 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktów są wskazywane Klientowi na stronie Restauracji w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów wysyłki oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Restauracja Fitback Food & Family, ul. Ludwika Solskiego 4/5 – w godzinach pracy Restauracji dostępnych na stronie internetowej Restauracji.
 1. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia z dostawą, zobowiązuje Klienta do odbioru Zamówienia o wskazanej godzinie i pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy. Godzina oraz adres dostawy znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia z odbiorem osobistym zobowiązuje Klienta do odbioru zamówienia o wskazanej godzinie w Restauracji. Godzina oraz adres Restauracji znajdują się w podsumowaniu Zamówienia.
 4. Klient jest uprawniony do odmowy odbioru Zamówionego Produktu wyłącznie w sytuacji stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki, że Produkt został znacznie uszkodzony lub zniszczony.
 5. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru Produktu Klient może zostać obciążony kosztami wysyłki.
 6. Celem zrealizowania Zamówienia Klient każdorazowo udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do zlecenia usługi kurierskiej Produktu objętego przedmiotem Zamówienia.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub PayPal;
 2. Płatność gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 3. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPal.com i zgodnie z regulaminami wskazanych serwisów.
 2. W przypadku braku potwierdzenia Płatności w systemie Sprzedawcy, Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie z Klientem w celu ustalenia sposobu realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości kontaktu Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdorazowo przed wysłaniem do Klienta, Produkty objęte przedmiotem Zamówienia podlegają procesowi weryfikacji pod względem jakościowym, w szczególności sprawdzany jest sposób opakowania Produktu.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia ww. postanowień należy kierować na adres: Fitback Food & Family sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Solskiego 4/5, kod pocztowy 52-416 Wrocław, biuro@fit-back.pl.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient obowiązany jest przesłać lub dostarczyć dowód zakupu reklamowanego Produktu. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku przyjmowania reklamacji Klientów wysłanych na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem.
 5. Reklamacja zgodna z wytycznymi wskazanymi powyżej zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych. Decyzja reklamacyjna zostanie przesłana wskazany przez Klienta adres zamieszkania lub adres e-mail.
 6. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Restauracje produktów, Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
 2. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
  • zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
  • przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy,
  • dezaktualizacji oferty Produktów na stronie internetowej Restauracji w Dziale MENU, w sytuacji, gdy Konsument nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do odrzucania Zamówień składanych przez Klientów, jeżeli zachodzi wątpliwość co do ich poprawności lub autentyczności.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z realizacją Usług Sprzedawca zbiera dane osobowe Klienta. Przestrzegane są przy tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Bez wyraźnej zgody Klienta, Sprzedawca nie będzie wykorzystywał jego danych osobowych w celach reklamowych, jak również w celu badania poziomu satysfakcji Klienta.
 2. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności Sprzedawcy, którą Klient może pobrać ze strony internetowej Sprzedawcy w formie przygotowanej do wydruku, korzystając z zakładki „Polityka Prywatności”.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Klientów na stronie Restauracji, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Klientów Zamówieniami, przed wejściem w życie Regulaminu.

Data opublikowania Regulaminu: 1 kwietnia 2020 r.